Preskočiť na obsah

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

1 Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Poskytovateľom služieb a každou osobou, ktorá je odberateľom služieb ponúkaných Poskytovateľom (Objednávateľ, Užívateľ). Poskytovateľ sa na základe podmienok dohodnutých v zmluve a týchto VOP zaväzuje, že poskytne služby v rozsahu podľa objednávky a Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí cenu za poskytnuté služby v dohodnutom čase a rozsahu.

1.2 Poskytovateľom služieb je Ing. Lucia Potocká, Borovicová 6066/31, 903 01 Senec, IČO: 55509878, DIČ: 1127639150, IČ DPH SK112763915, e-mail: info@kariernykouc.sk (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.3 Objednávateľom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku e-mailom, prostredníctvom web stránky (vyplnením formulára), sociálnych sietí, rezervačného systému alebo uskutočnila osobne s Poskytovateľom.

1.4 Spotrebiteľom je Objednávateľ, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.5 Užívateľom je fyzická osoba, ktorá využíva služby dodané Poskytovateľom, napríklad sa osobne zúčastní kurzu alebo individuálneho sedenia, ktoré na základe Zmluvy objednal Objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky potrebné informácie potrebné k plnohodnotnému využívaniu objednanej služby, vyplývajúce zo Zmluvy, najmä zásady účasti na objednanej službe. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre Poskytovateľa zabezpečí všetky potrebné súhlasy Užívateľa, nevyhnutné pre riadne plnenie objednanej služby.

1.6 Službami sú všetky produkty zverejnené na web stránke Poskytovateľa, najmä koučovacie, osobná diagnostika, konzultačné a poradenské služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Poskytovateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

1.7 Forma poskytovania služieb je osobne alebo elektronickou formou (online).

1.8 Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2 Objednávka služby a Úhrada

2.1 Služby ponúkané Poskytovateľom budú poskytnuté na základe záväznej objednávky Objednávateľa a za podmienok a v súlade s týmito VOP. Objednávku môže Objednávateľ uskutočniť

a) osobne s Poskytovateľom,

b) prostredníctvom e-mailu zaslaného na info@kariernykouc.sk

c) prostredníctvom online formulára uverejneného na internetovej stránke www.kariernykouc.sk,

d) prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook, Instagram alebo LinkedIn, alebo

e) prostredníctvom rezervačného systému na linku calendly.com/kariernykouc

2.2 V objednávke musí Objednávateľ uviesť povinné údaje objednávky, a to

a) meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, emailovú adresu, objednanú službu, ak je Objednávateľom fyzická osoba, alebo

b) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), objednanú službu a kontaktnú osobu (osobu zodpovednú za objednávku), v rozsahu meno, priezvisko, emailovú adresu, ak je Objednávateľom právnická osoba.

2.3 Záväzným akceptovaním objednávky Objednávateľa Poskytovateľom je osobné, telefonické, e-mailové potvrdenie alebo potvrdenie formou správy na sociálnych sieťach alebo cez rezervačný systém, ktorým Poskytovateľ akceptuje objednávku po jej predchádzajúcom prijatí a po overení dostupnosti a termínu dodania služby požadovanej Objednávateľom. Záväzným akceptovaním objednávky Objednávateľa Poskytovateľom dochádza k uzavretiu Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Na e-mailovú adresu Objednávateľa budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadne jeho objednávky.

2.4 Zoznam služieb uvedených na webovej stránke Poskytovateľa www.kariernykouc.sk je katalógom bežne dodávaných služieb a Poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb. Dostupnosť služieb bude pre Objednávateľa potvrdená potvrdením záväznej objednávky Objednávateľa zo strany Poskytovateľa.

2.5 Záväznosť objednávky na strane Objednávateľa nastáva jej osobným alebo telefonickým potvrdením, zaslaním objednávky emailom, správou na sociálnych sieťach alebo cez rezervačný systém. Momentom záväznosti objednávky zo strany Objednávateľa tento potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu služby. 

2.6 Momentom uskutočnenia záväznej objednávky zo strany Objednávateľa tento zároveň vyjadruje súhlas s týmito VOP, Ochranou osobných údajov, Reklamačným poriadkom a súhlas so zasielaním elektronických faktúr podľa § 71, ods. b), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

2.7 Po záväznom akceptovaní objednávky Poskytovateľom je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa služieb vystavená zálohová faktúra (ak je to predmetné spolu s DPH), ktorá mu bude následne zaslaná na jeho e-mailovú adresu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi celú cenu za objednané Služby vopred formou úhrady zálohovej faktúry. Po uhradení dohodnutej ceny má v prípade, ak sa jedná o kurz, Objednávateľ garantované miesto v kurze.

2.8 Po úhrade zálohovej faktúry vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení riadny daňový doklad – faktúru za poskytnuté služby. Všetky daňové doklady – faktúry zasiela Poskytovateľ služieb Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v objednávke. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre.

3 Storno objednávky

3.1 V prípade, že sa Objednávateľ (resp. Užívateľ) nebude môcť zúčastniť individuálneho sedenia v dohodnutom termíne a čase podľa aktuálnej ponuky (napr. úvodná konzultácia, kariérny koučing, osobná diagnostika, atď) a túto skutočnosť oznámil minimálne 24 hod pred časom dohodnutého stretnutia, je povinný sedenie uhradiť s možnosťou presunu termínu v počte 1x. V prípade, ak sa predmetné zopakuje viac ako 1x, Objednávateľ je povinný službu uhradiť bez možnosti získania nového termínu. V prípade oznámenia neúčasti v lehote kratšej ako 24 hod. pred dohodnutým stretnutím má Poskytovateľ nárok na storno poplatok vo výške ceny nevyužitej služby. Dohodnuté sedenie je možné zrušiť bez storno poplatku najneskôr 72 hodín pred dohodnutým termínom.

3.2 V prípade, že sa nebude Objednávateľ (resp. Užívateľ) môcť zúčastniť kurzu, na ktorý́ sa prihlásil, a túto skutočnosť oznámi najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím kurzu, je po dohode možný 1x presun na nasledujúci termín kurzu. Ak nový termín kurz nebude alebo Objednávateľovi nevyhovuje nový termín, môže využiť uhradenú sumu na využitie iných služieb Poskytovateľa, v lehote 6 mesiacov od úhrady. V prípade výberu náhradných služieb v sume vyššej, ako Objednávateľ uhradil, je povinný rozdiel v cenách doplatiť. V prípade výberu náhradných služieb v sume nižšej, ako Objednávateľ uhradil, nemá nárok na vrátenie rozdielu v cenách. Ak Objednávateľ nevyužije ani takto vybranú náhradnú službu, Poskytovateľ má nárok na storno poplatok vo výške ceny nevyužitej služby.

3.3 V prípade, že sa Objednávateľ (resp. Užívateľ) nezúčastní kurzu z akéhokoľvek dôvodu a neoznámi svoju neúčasť podľa odseku 1 tohto článku, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny za kurz.

3.4 Pokiaľ Objednávateľ (resp. Užívateľ) neabsolvuje celý kurz, úhrada za kurz mu nebude vrátená ani znížená.

3.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.

3.6 Pri zrušení kurzu zo strany Poskytovateľa má Objednávateľ právo voľby, či od Zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu inej Služby.

3.7 Poskytovateľ je oprávnený na jednostranné zrušenie služby, ak z dôvodu naplnenia alebo nedostupnosti služby nie je schopný dodať službu Objednávateľovi v dohodnutej lehote, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude Objednávateľ informovaný telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a v prípade úhrady ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet.

3.8 Poskytovateľ je oprávnený na jednostrannú zmenu termínu služby a/alebo na zmenu miesta konania, rovnako z online formy na offline formu a opačne. V prípade, ak dôjde k zrušeniu služby zo strany Poskytovateľa a/alebo k odvolaniu lektora, Poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť novú lehotu na dodanie služby a/alebo na určenie nového lektora, a to aj opakovane, o čom Poskytovateľ informuje zákazníka elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

4 Práva a povinnosti účastníkov Zmluvy

4.1 Poskytovateľ je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej Poskytovateľom Objednávateľovi službu v dohodnutom termíne a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do termínu konania vybranej služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie služby.

4.2 Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny služby od Objednávateľa.

4.3 Objednávateľ je povinný prevziať objednanú službu a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti, najneskôr však 3 dni do konania služby, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom účastníkmi v Zmluve.

4.4 Cenu služby je možné platiť bankovým prevodom na účet Poskytovateľa.

4.5 Objednávateľ (resp. Užívateľ) sa okamihom začatia užívania Služby zaväzuje, že ju bude užívať v súlade s VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom (resp. Užívateľom) oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb. Ak bude prístup k Službám z dôvodu preukázaného porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný́, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4.6 Objednávateľ (resp. Užívateľ) berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výsledky v jeho osobnom rozvoji či kariére, keďže tieto sú závislé na celkovej práci Objednávateľa (resp. Užívateľa) v oblasti osobného rozvoja. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za prípadné škody, priamo či nepriamo spôsobené využitím informácií Objednávateľom (resp. Užívateľom).

4.7 Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania Služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Objednávateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa alebo  prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.

4.8 Ak Objednávateľ najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.

5 Duševné vlastníctvo a know-how Poskytovateľa

5.1 Obsah sprístupnený a poskytnutý Poskytovateľom na web stránke, v rámci individuálnych sedení, kurzov a online programov je výsledkom duševnej činnosti Poskytovateľa a je jeho vlastníctvom chráneným zákonom č. 182/2015 Z.z. autorský zákon a ďalšími zákonmi na ochranu duševného vlastníctva.

5.2 Všetky texty a fotografie s podobou Poskytovateľa sú jeho vlastníctvom a bez jeho súhlasu nemôžu byť žiadnym spôsobom použité.

5.3 Obsah zverejnený na web stránke v časti blog možno kopírovať len so súhlasom Poskytovateľa, a to v neskrátenej forme a bez zásahu do textu rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude uvedená poznámka webovej stránky s aktívnym odkazom www.kariernykouc.sk a uvedením autora v forme Lucia Potocká, kariérna koučka

6 Ochrana osobných údajov

6.1 Osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

6.2 Poskytovateľ (v zmysle uvedených právnych úprav ako Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, fakturačné údaje ako aj ďalšie údaje uvedené v objednávke (ďalej len ako „osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Objednávateľa (resp. Užívateľa) sa v tomto prípade nevyžaduje.

6.3 Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Poskytovateľa

7 Reklamácia

7. 1 Podmienky a spôsob reklamácie v prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ:

7.1.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, cenu Služby a podmienky poskytnutia Služby.

7.1.2 Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese konzultacie@kariernykouc.sk V reklamácii je Objednávateľ povinný presne špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná vada.

7.1.3 Poskytovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.1.4 O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Objednávateľa informovať.

7.1.5 Pokiaľ Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.1.6 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na stránke www.mhsr.sk. Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

7.2 V ostatných prípadoch sa reklamácia vady spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.3 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý́ zisk, vzniknuté prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Objednávateľovi (resp. Užívateľovi).

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

8.2 Vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.3 Zmluva a VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku.

8.4 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia VOP, ktoré zostávajú naďalej v platnosti.

8.5 V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý́ v Zmluve nie je upravený́ inak.

8.6 Poskytovateľ aj Objednávateľ plne uznávajú elektronickú komunikáciu, t.j. doručovanie písomností prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa a e-mailu Objednávateľa, uvedeného v objednávke.

8.7 Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

8.8 Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu 24 hodín denne na internetovej stránke Poskytovateľa

8.9 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2023.